Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Stichting Dadelpalm

U zult doneren aan de stichting zonder winstoogmerk Stichting Dadelpalm, statutair gevestigd te Rotterdam, en bij de Kamer van koophandel ingeschreven onder nummer 81510527. Stichting Dadelpalm is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling.

Donatievoorwaarden

Deze donatievoorwaarden zijn van toepassing op elke online donatie die via www.stichtingdadelpalm.nl aan Stichting Dadelpalm wordt gedaan. Op voormelde website wordt de donateur gevraagd deze donatievoorwaarden te accepteren door het aanvinken van een hokje. Stichting Dadelpalm behoudt zich het recht voor de donatievoorwaarden tussentijds te kunnen wijzigen.

Rechten en plichten van Stichting Dadelpalm

Elke betaling die via www.stichtingdadelpalm.nl door een donateur wordt gedaan komt volledig ten goede aan Stichting Dadelpalm en zal door Stichting Dadelpalm worden aangewend voor vernieuwingen, verbeteringen en uitbreidingen. Zijnde een bestemming die overeenkomt met de missie en de visie van Stichting Dadelpalm. Restitutie is niet mogelijk. Stichting Dadelpalm neemt passende maatregelen ter beveiliging van de overdracht van data in het kader van deze actie. Personen die namens Stichting Dadelpalm bevoegd zijn van deze data kennis te nemen zijn gehouden aan geheimhouding daarvan, behoudens wettelijk toegelaten uitzonderingen.

Rechten en plichten van de donateur

De donateur kan aan een donatie geen rechten ontlenen anders dan dat Stichting Dadelpalm de donatie zal aanwenden voor vernieuwingen, verbeteringen en uitbreidingen. Om een donatie te kunnen doen dient de donateur de leeftijd van 16 jaar te hebben bereikt. De donateur is verplicht om zijn/haar naam en identiteit correct op te geven. De donateur zal de donatie verrichten met middelen waarover hij/zij mag beschikken en zeggenschap heeft.

Privacy

Stichting Dadelpalm verwerkt de door de donateur verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met alle ter zake geldende wettelijke voorschriften, daaronder in het bijzonder begrepen de voorschriften die bij of krachtens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden gesteld. Deze persoonsgegevens worden door Stichting Dadelpalm verwerkt ten behoeve van het afwikkelen van donaties zoals in deze voorwaarden bedoeld, voor het uitvoeren van marketingactiviteiten voor zover die verband houden met de missie en visie van Stichting Dadelpalm (tenzij de donateur anders zal hebben aangegeven), alsmede om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Stichting Dadelpalm stelt de gegevens van haar donateurs niet beschikbaar aan derden.

Juridisch

Op uw donatie en op deze donatievoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht toepasselijk.